تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی زیاد شد

نمایه بانک : آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی در بهمن ماه سال گذشته نشان می‌دهد که در این ماه ۶۹۷ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ نسبت به دی ماه به ترتیب ۲.۷ و ۸.۸ درصد افزایش داشته است.
  • سه شنبه 10 فروردین 1400 ساعت 15:0

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از  ایسنا ، تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در بهمن ماه بیش از ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار  فقره چک به ارزش ۲۰۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲ و ۷.۹ درصد افزایش دارد.

از سوی دیگر، بیش از ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار فقره با ارزش ۱۸۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲ و ۷.۸ درصد افزایش دارد. در کنار چک‌های وصولی بالغ بر ۶۹۷ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به ترتیب با  ۲.۷ و ۸.۸ درصد افزایش  داشته است.

همچنین در این مدت، در استان تهران بیش از ۲.۶ میلیون فقره چک با ارزشی معادل ۹۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است.

چک‌های وصول شده در تهران حدود ۲.۵ میلیون فقره به ارزشی بیش از ۸۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و چک‌های برگشتی تا ۱۸۵ هزار فقره به ارزش ۹ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

میزان چک‌های برگشتی به تفکیک علل 

علاوه بر این، در بهمن ماه پارسال در کل کشور بـالغ بـر ۶۷۱ هـزارفقـره چـک بـه ارزشی حدود ۲۱ هـزار و ۸۰۰ میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است که در واقـع از نظـر تعـداد ۹۶.۴ درصـد و از نظر ارزش ۹۵.۹ درصد از کل چک‌های‌برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.    

از سوی دیگر، در استان تهران ۱۷۶ هزار فقره چک به ارزشی ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۹ درصد و از نظر مبلغ ۹۴ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است. 


ثبت نظر

ارسال