ابطال پروانه فعالیت موسسه بیمه توسعه برای کلیه رشته های بیمه ای به دلیل عدم ایفای تعهدات در قبال بیمه شدگان و بیمه گذاران

نمایه بانک : پرونده موسسه بیمه توسعه در چهار صد و هشتاد و نهمین جلسه شورای عالی بیمه که امروز در بیمه مرکزی برگزار شد، بررسی شد.
  • چهارشنبه 11 بهمن 1402 ساعت 8:0

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی ، شورای عالی بیمه با توجه به وضعیت مالی موسسه بیمه توسعه وفق گزارش بیمه مرکزی و به استناد بند ۳ ماده ۴۰ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری با ابطال پروانه فعالیت این موسسه در کلیه رشته های بیمه ای موافقت نمود.


بنابر این طبق ماده 52 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری از آنجا که ابطال پروانه موسسه در کلیه رشته ها به منزله انحلال شرکت خواهد بود مقرر گردید وفق ماده 44 قانون تاسیس در خصوص حقوق و تعهدات رشته های مختلف بیمه ای آن موسسه اقدام و بیمه مرکزی برحسن اجرای آن نظارت نماید.


ثبت نظر

ارسال