شوراى شهر؛ مرجع تصویب عوارض شهر و بهاى خدمات

نمایه بانک : سخنگوی شورای شهر تهران در توضیحات توییتری درباره لایحه اخذ بهاى خدمات تردد وسایل نقلیه در چند تونل و بزرگراه در پایتخت نوشت: مرجع تصویب عوارض شهر و بهاى خدمات، شوراى شهر است
  • شنبه 22 دی 1397 ساعت 16:28

به گزارش نمایه بانک ، به نقل از روابط عمومی شورای شهر تهران، علی اعطا در توضیحاتی توییتری درباره لایحه اخذ بهاى خدمات تردد وسایل نقلیه در چند تونل و بزرگراه در پایتخت نوشت: مرجع تصویب عوارض شهر و بهاى خدمات، شوراى شهر است.

وی افزود: لایحه تعیین بهاى خدمات تردد وسایل نقلیه در چند تونل و بزرگراه، هنوز به شورا ارسال نشده و بنابرین شورا هنوز در رد و قبول آن نظرى نداده است.

سخنگوی شورا در ادامه نوشت: پس از ارسال لایحه از شهردارى، شورا با رعایت جمیع جهات و مصالح عمومى تصمیم گیرى خواهد کرد.


ثبت نظر

ارسال